Shinso Shiatsu logo
SHIATSU2 slide
Shin So Shiatsu
Heilung auf tiefster Ebene

ShinSo Shiatsu Canada

Contact Toronto

Heike Raschl c/o

Shin So Shiatsu Toronto
720 Bathurst St. Suite 502
Toronto, ON M5S 2R4

416 534 1140. ex 3

647 444 1237

heike.raschl@gmail.com